bn-herb.png
_0008_1.jpg
Opcje zaawansowane
Niedziela, 6-12-2020,   Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny
11.10.2019Karol Stęplowski
grafika

Gmina Łopiennik Górny przystąpiła do realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4. Rewitalizacji obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 1 707 593, 11 zł, zaś wartość przyznanego Gminie dofinansowania wynosi: ze środków EFRR 1 137 763, 63 zł oraz 133 854,54 zł z budżetu państwa.

Realizacja projektu jest następstwem zdiagnozowania potrzeby rewitalizacji obiektów infrastruktury zarówno w aspekcie społecznym, jak i technicznym. Będzie on realizowany na terenie Gminy Łopiennik Górny w sołectwach: Olszanka oraz Łopiennik Nadrzeczny. Ma on w znaczący sposób przyczynić się do pomocy w rozwiązaniu problemów społecznych oraz gospodarczych na tych terenach i oddziaływać na całą gminę oraz jej otoczenie oraz przywrócić zdegradowane, niewykorzystywane obiekty na terenie rewitalizacji do stanu pozwalającego na ich właściwe zagospodarowanie. Jak stwierdzono podczas przygotowywania projektu, brak infrastruktury pozwalającej na integracje społeczną, aktywność czy miejsc bezpośrednio związanych z kulturą ma negatywny wpływ na mieszkańców gminy i powoduje problemy na wielu płaszczyznach, dodatkowo na terenie gminy brak miejsca wspierającego przedsiębiorczość. Jednym z najpoważniejszych zdiagnozowanych zagrożeń jest wykluczenie społeczne osób zamieszkujących tereny przewidziane w projekcie do rewitalizacji. Brakuje również placówek mających na celu pomoc osobom w tej zagrożonej wykluczeniem społecznym grupie. W związku z tym realizowany projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury, pozwoli na stworzenie obiektów umożliwiających rekreację, poprawę bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz, w konsekwencji, doprowadzi do zwiększenia potencjału turystycznego gminy.

Pierwszym z obiektów wchodzących w skład pakietu rewitalizacyjnego jest parking w sołectwie Łopiennik Nadrzeczny. Po odnowieniu i poprawie stanu technicznego, obiekt będzie nie tylko spełniał finalnie swoją funkcję, ale również z racji położenia w centrum miejscowości, będzie spełniał kryteria estetyczne, co bezpośrednio wpływanie dodatkowo na samopoczucie mieszkańców oraz odbiór samej miejscowości.

Projekt zakłada także przystosowanie boiska do piłki nożnej w sołectwie Olszanka do nowoczesnych standardów. Obecnie stan obiektu nie umożliwia aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Po rewitalizacji powstanie na jego miejscu nowy obiekt, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli rozwijać zarówno aktywność fizyczną, jak i społeczną. Pozwoli to również lokalnym sportowcom we wszystkich kategoriach wiekowych szlifować swoje umiejętności na nowoczesnym obiekcie, na obiekcie będzie możliwe organizowanie wydarzeń sportowych.

Projekt rewitalizacyjny obejmuje także budynek świetlicy wiejskiej w sołectwie Olszanka, gdzie zostanie przeprowadzona modernizacja budynku oraz rozszerzenie zakresu oferowanych usług. Zaowocuje to powstaniem Centrum Integracji Społecznej, który spełniałby kilka celów: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, bądź żywiącym w ubóstwie oraz wypełni potrzeby mieszkańców w zakresie kultury. Wpłynie to na rozwój aktywności społecznej i integracji społecznej mieszańców sołectwa.

Celem głównym realizowanego w ten sposób projektu jest poprawa sytuacji gminy oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Łopiennik Górny. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu, zostaną osiągnięte następujące cele szczegółowe: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i estetyki przestrzeni publicznej (powstrzymanie procesu degradacji); wzrost atrakcyjności obszaru oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego; stworzenie warunków do tworzenia wydarzeń społecznych, co pozytywnie wpłynie na jakość i dostępność usług społecznych, kulturalnych oraz turystycznych; likwidacja izolacji obszarów problemowych – aktywacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszary rewitalizacji, co przyczyni się do ograniczenia zjawiska bezrobocia i ubóstwa, wykluczenia społecznego i wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu zostanie poprawiona sytuacja osób i grup zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Łopiennik Górny, dzięki zwiększeniu dostępu do usług publicznych oraz rozwój form pomocy wyżej wymienionym osobom. Dodatkowo wypadkową projektu jest umożliwienie mieszkańcom podjęcia aktywności, jak i rekreacji na obiektach wchodzących w skład obszaru poddanego rewitalizacji. Otworzy to również możliwość rozwoju Gminy pod względem inwestycyjnym, jak i będzie punktem wyjścia dla późniejszego rozwoju infrastruktury. Odnowione lokacje pozytywnie wpłyną na estetykę przestrzeni publicznej. Ostatecznie projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwoli wprowadzić nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne również do strefy publicznej. W przyszłości zaowocuje on więc również pozytywnym wpływem na środowisko regionu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych o przynajmniej 10%.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3974875
«»